درباره جوین

تفرجگاه باستانی اقلن قز قلعه رازی محله بهراباد تصاویر مربوط به چهارده بدر

لازم به ذکر است که در شهرستان جوین بنا به اعتقادات پیشینیان روز سیزده را نحس میدانسته اند واین روز را در جوار بقاع متبرکه شهرستان سپری می کردندوروز چهاردهم فروردین در مجموعه باستانی اوقلن قز قلعه وقراول خانه کوه شمالی بهراباد به عنوان روز طبیعت در این مکان با اصطلاح چهارده بدر روی می اورند که متاسفانه همه ساله دوستدارانه به این روزه فرخنده به علت تعطیل نبودن رسمی ناچارا در محل کار غیبت میکنند وهمچنین دانش اموزان جوینی با اجازه خودشان این روز را تعطیل میکنند .

چهارده بدر
چهارده بدر
چهارده بدر
چهارده بدر
چهارده بدر
چهارده بدر
چهارده بدر
چهارده بدر
چهارده بدر
چهارده بدر
چهارده بدر
چهارده بدر
چهارده بدر
چهارده بدر
چهارده بدر
چهارده بدر
چهارده بدر
چهارده بدر