گالری تصاویر

تقدیراز مهندس اقبالی مسئول گاز جوین جهت گاز رسانی به بقعه
تقدیراز مهندس اقبالی مسئول گاز جوین جهت گاز     رسانی به بقعه
نشستی باریاست اوقاف درخصوص برق رسانی بقعه امامزاده
نشستی باریاست اوقاف درخصوص برق رسانی بقعه امامزاده